Afspraken Beauty
0
Beauty
Lifestyle
Gifts

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN 

 

1. Toepassingsgebied :

 • Onverminderd de toepassing van eventuele bijzonder voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere aanbieding, offerte of overeenkomst tussen de Tania Reynders en Kees van Elderen, handeldrijvende onder de naam L’île en Ville BV, wonende te 3960 Bree, Hoogstraat 32 en ingeschreven in het KBO onder nr. 0754.587.051 en haar klant. De klant wordt geacht kennis ervan te hebben genomen en er alle bedingen van te hebben aanvaard behoudens wanneer uitdrukkelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen. 

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden, zelfs indien vermeld op documenten afkomstig van de klant, zijn alleen van toepassing wanneer deze door L'île en Ville is aanvaard blijkens een schriftelijke bevestiging.

 • Iedere natuurlijke persoon die een aankoop wenst te doen via de website bevestigt dat hij/zij handelingsbekwaam is.

 

2. Offertes – prijs :

 • Al onze offertes zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van verkoop of voldoende voorraad. 
 • Al onze prijzen worden steeds vermeld inclusief en alle andere  BTW en andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien leverings-, reservatie of administratiekosten worden aangerekend wordt dit apart vermeld.
 • De opgegeven prijzen hebben betrekking op het omschreven product, eventuele foto’s zijn enkel decoratief bedoeld.

 

3. Bestelling en  betaling 

 • Indien de klant een product online aankoopt, komt de aankoop tot stand op het moment dat de klant zijn bestelling heeft ingevoerd, bevestigd en betaald.
 • Al onze facturen zijn betaalbaar uiterlijk op de vervaldag dewelke uitdrukkelijk werd overeengekomen tussen partijen. Indien geen betalingstermijn schriftelijk werd overeengekomen zijn onze facturen betaalbaar uiterlijk 30 dagen na factuurdatum. Ingeval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een verschuldigd bedrag op de vervaldag, is de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintresten  verschuldigd op het onbetaalde bedrag  volgens de wettelijke rentevoet vermeerderd met 5% zonder dat de interest lager kan zijn dan 10% per jaar en dit voor elke reeds begonnen maand.  Bovendien is de klant on geval van niet-tijdige betaling van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling  een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd t.b.v. 10% van het onbetaalde bedrag met een van 50 €, afgezien van de mogelijke andere innings –en gerechtskosten. 

4. Levering :

 • De door L'île en Ville meegedeelde leveringstermijnen zijn louter indicatief. Bij abnormale vertraging in de levering heeft de klant het recht om de koop per aangetekend schrijven en zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, op voorwaarde dat L'île en Ville nog steeds niet heeft geleverd binnen een periode van één( 1) maand nadat L'île en Ville hiertoe door de klant per aangetekend schrijven in gebreke werd gesteld. De klant verzaakt aan elk ander mogelijk verhaal middel, in het bijzonder aan de toekenning van enge vorm van schadevergoeding. 
 • De klant is verplicht om de door L'île en Ville geleverde goederen op het afgesproken tijdstip in ontvangst te nemen en de nodige ruimte te voorzien zodat de goederen kunnen worden geleverd. L'île en Ville levert ( laat leveren)  de goederen tot in het gebouw van de klant in een ruimte op de gelijkvloerse verdieping. Op het moment van de levering dient de klant de leveringsbron af te tekenen voor ontvangst. Het gebruik van de geleverde goederen door de klant impliceert de onherroepelijke aanvaarding ervan. 
 • L'île en Ville behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen te doen, die evenveel gedeeltelijke verkopen uitmaken. De gedeeltelijke levering van een bestelling kan in geen geval de weigering tot betaling van de geleverde goederen rechtvaardigen.

 

5. Eigendomsvoorbehoud :

De verkochte goederen worden pas eigendom van de koper c/q. opdrachtgever nadat de verschuldigde sommen volledig zijn betaald. De risico’s die de goederen kunnen lopen vallen evenwel ten laste van de koper c.q. opdrachtgever zodra deze ter zijner/hare beschikking worden gesteld.

6. Klachten en garantie :

 • De klant verbindt zich ertoe om de verkochten goederen bij de levering onmiddellijk in ontvangst te nemen en te onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde goederen overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken betreffende de geleverde  goederen dienen onverwijld en uiterlijk binnen 48uur na levering schriftelijk aan L'île en Ville gemeld te worden.

Klachten wegens zichtbare gebreken zijn slechts geldig en worden slechts onderzocht op voorwaarde dat de verkochte goederen door de klant nog niet in gebruik werden genomen. Dergelijke klachten schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.

 • Onzichtbare gebreken dienen, op straffe van verval, schriftelijk gemeld te worden binnen de 8 kalenderdagen na ontdekking ervan. Een gebrek dat niet tijdig is gemeld, doet elk recht op herstelling of vervanging vervallen.
 • De wettelijke garantietermijn van twee jaar is onverkort van toepassing vanaf de datum van de levering. 
 • Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen:
  • Indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd;
  • Indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van L'île en Ville of de fabrikant zijn verricht;
  • Indien gebreken het gevolg zijn van ongelukken, nalatigheid of verkeerd gebruik ;
  • Indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.
 • Artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis werden geleverd dienen in geval van gebrek aan L'île en Ville bezorgd te worden samen met het aankoopbewijs. 

L'île en Ville zal het product overmaken aan de fabrikant die beslist of er al dan niet een gebrek aan het product bestaat dat onder de garantie valt. 

 • De klant aanvaardt en erkent dat Tania Reynders de excepties, exoneraties en garantiebeperkingen, die de fabrikant ten aanzien van haar kan inroepen, eveneens aan de klant kan tegenwerpen. 

 

7. Verzaking en retourbeleid :

 • de bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen aankopen.
 • Bij verkoop op afstand heeft de koper (consument) het recht om binnen de 14 kalenderdagen na levering aan de verkoper mede te delen dat hij afziet van de koop zonder betaling van een boete en zonder opgave van enige reden.
 • Indien de klant/consument van dit recht wenst gebruik te maken dient hij de aangekochte goeden in originele en ongebruikte staat, in hun originele verpakking op eigen kosten en risico terugsturen naar L'île en Ville, Hoogstraat 32, 3960 Bree.

Enkel deze goederen die in originele, ongebruikte staat in hun originele verpakking samen met alle toebehoren, factuur en betalingsbewijs worden teruggestuurd kunnen worden teruggenomen

 • Kunnen zeker niet worden teruggenomen :
  • Gebruikte, beschadigde, vervuilde, of onvolledige artikelen
  • Artikelen waarvan de verpakking werd geopend
  • Artikelen die op maar van de klant zijn gemaakt ( gepersonaliseerde artikelen)
  • Artikel die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
 • L'île en Ville behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren bij goederen die vallen onder artikel 7.u)

8. Overmacht :

Onverminderd de ons toekomende rechten, hebben wij het recht, indien wij door overmacht worden verhinderd de overeenkomst uit te voeren, om zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst te onzer keuze op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijke te ontbinden, zonder dat wij tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

9. Intellectuele eigendom :

 • Al de door ons ontworpen modellen schetsen, grafische ontwerpen, tekeningen, schikkingen, software enz. welke ook de gebruikte techniek mag wezen, zijn uitsluitend onze eigendom en mogen noch nagemaakt noch geproduceerd worden behoudens onze voorafgaandelijke schriftelijke toestemming.

10. Geldigheid – verzaking 

 • Ingeval van strijdigheid/nietigheid van een clausule of van een gedeelte van een clausule zal daardoor de geldigheid van de andere clausule niet aangetast zijn.
 • Het feit dat L'île en Ville op een bepaald ogenblik nalaat de uitvoering te eisen van een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden, kan in geen geval worden beschouwd als verzaking van de rechten waarover zij beschikt en belet haar in geen geval om later de strikte naleving van die bepaling of van enige andere voorwaarde van de algemene voorwaarden te eisen

11. Toepasselijk recht - bevoegdheid

Op alle met ons gesloten overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing, alsmede de huidige algemene verkoopsvoorwaarden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen;

Voor ieder geschil zijn de rechtbanken van het arrondissement Limburg bevoegd. 

 

Gebruiksvoorwaarden website / privacy 

1. Algemene

Door deze website te gebruiken geeft u aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met huidige algemene voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden mag u geen gebruik maken van deze website. L'île en Ville behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te allen tijde zonder voorafgaandelijke aankondiging te wijzigen.

2. Intellectuele eigendom
De gebruiker van deze website erkent en aanvaardt dat deze website en het ontwerp, de tekst, logo’s en afbeeldingen of enig ander item op deze website de intellectuele eigendom zijn van of in licentie gegeven  zijn aan L'île en Ville en vallen onder het auteursrecht. De handelsmerken en merknamen die in deze website voorkomen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

De gebruikers van deze website verbinden er zich toe om zich te weerhouden van enige wijziging aan te brengen aan deze informatie of aan een gedeelte ervan. Het is de gebruikers van deze website niet toegelaten zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van L'île en Ville het beschikbaar gestelde materiaal te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden of op enige andere wijze voor enig commercieel doeleinde te gebruiken.

Ingeval van inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom behoudt L'île en Ville zich het recht voor om de hierdoor door haar geleden schade op u te verhalen.


3.  Waarborg 
Deze website evenals de inhoud ervan worden aangeboden zonder enige garantie. L'île en Ville zal elke redelijke inspanning leveren om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website correct en up-to-date is, doch zij kan niet aansprakelijk gehouden worden voor foutieve informatie op deze website. Tania Reynders garandeert niet dat deze website virus of fout vrij is doch zal alle redelijke inspanningen leveren ten einde deze website fout en virus vrij en toegankelijk te houden. L'île en Ville kan niet aansprakelijk gehouden worden voor verlies of schade die direct of indirect voortvloeit uit de inhoud en/of een fout en/of virus en/of toegankelijkheid van de website noch voor deze voortvloeiend uit de mogelijke onderbreking of beëindiging van de functionaliteiten aangeboden via deze website. 

 
4. Links naar andere websites 
Deze website kan links naar websites van derde partijen hebben. Uit deze links kan geen mening of akkoord van L'île en Ville met betrekking tot de inhoud ervan afgeleid worden.  L'île en Ville heeft geen controle/beheer over deze websites en kan geen enkele garantie geven met betrekking tot de inhoud hiervan noch met betrekking tot de juistheid en de betrouwbaarheid van de informatie hierop. 


5. Onwettig gebruik

De gebruiker verbindt er zich toe deze website niet te gebruiken in strijd met de heersende wetgeving, huidige algemene voorwaarden, de openbare orde en goede zeden. 

 

6. Aansprakelijkheid 
De informatie, producten en diensten aanwezig op deze website kunnen technische en andere foutieve gegevens bevatten. 
Voor zover de van toepassing zijnde wetgeving dit toelaat, kan L'île en Ville onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk gehouden worden voor verlies of schade inclusief verlies inkomsten, verlies van business, verlies data, verlies clientèle, verlies gebruik materiaal of diensten of eender welke schade ontstaan, door het gebruik of bediening van de website. 


7. Privacy policy

Op deze website wordt u expliciet gevraagd uw persoonlijke gegevens in te geven, deze zullen dan door L'île en Ville opgeslagen worden in haar data bestand.

 

Bij het geven van uw persoonlijke gegevens gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat  L'île en Ville deze gegevens zal gebruiken voor interne statistieken, dienstverlening, uitschrijven en inning facturen, management en informatie doeleinden als deel van onze commerciële relatie met de gebruiker. 


Mist uw akkoord, zullen we deze persoonlijke gegevens gebruiken ten einde u occasioneel via post of e-mail berichten te sturen mbt aanpassingen aan de website, nieuwe diensten en speciale aanbiedingen waarvan we denken dat u deze nuttig vindt.  Indien u deze mailings voor direct-marketing doeleinden niet langer wenst te ontvangen (via mail en/of post) kan u dit schriftelijk melden aan L'île en Ville, Hoogstraat 32, 3960 Bree, [email protected]

Al deze verzamelde persoonlijke informatie wordt door L'île en Ville bewaard in beveiligde databases en zal enkel gebruikt worden voor management klanteninformatie en deze zal niet verkocht of medegedeeld worden aan externe bedrijven.

8. Toepasselijk recht 

Huidige website is ontworpen en wordt beheerst door het Belgische Recht. Voor alle geschillen die naar aanleiding van huidige website mochten ontstaan, zullen enkel de Rechtbanken van Limburg bevoegd zijn.

 

9. Algemeen 
De gebruiker dient alle mogelijke bezwaren en problemen te richten aan Tania Reynders , Hoogstraat 32 te 3960 Bree;

Heb je al een eigen account?

Altijd handig om alles snel terug te vinden en vooral je wensenlijstje uit te bouwen :)

Social media

Kom je erbij?

4,9Review LogoWij scoren een 4,9 op Google

L'île en Ville

Hoogstraat 32
3960 Bree

BE0754587051

Vergelijk 0

Voeg nog een product toe (max. 5)

Start vergelijking

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »